fbpx

ÁSzF

1. A Szolgáltató adatai

Név: Tóth Gábor
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 1/B.
Telephely: 5350 Tiszafüred, Városkert út 39.
Adószám: 57371623-1-42
Telefonszám: +36 70 546 3901
E-mail cím: hello@chilihouse.hu

Tárhely szolgáltató
Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861
Kapcsolat: support@mikrovps.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

2. Fontosabb fogalom meghatározások
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A vendégház üzemeltetője.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a Szolgáltató a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Vendég: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki a Szolgáltató vendégházában kíván megszállni.
3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Vendég részére.

4. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató weboldalán, vagy elektronikus üzenetben történő foglalás és a szolgáltatás igénybevétele esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vendégekre vonatkoznak.

A Vendég, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon történő foglalás során az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával, vagy emailben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vendég között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj, vagy az előleg átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vendég részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vendég az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatási díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Vendég az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

5. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. június 6. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vendégre és foglalásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a foglalás elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a vendégház foglalása és annak használata, a szolgáltatások igénybevétele. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelezte foglalási szándékát a Szolgáltató vendégházába, a foglalás
elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a szolgáltatási díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése

A Vendég valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vendég weboldalon, vagy elektronikus levélben elküldi foglalását és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vendég ajánlatát) a Vendég által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vendéggel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a vendégházról, helyszínéről, berendezéséről, az igénybe vehető szolgáltatásokról weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Vendégek számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Foglalásra a Szolgáltató weboldalán is van lehetőség, ezt egy erre a célra kialakított űrlap kitöltésével teheti meg a Vendég.

Az űrlap az „Árak és foglalás” menüpontra kattintva érhető el. A foglalási naptárban van lehetőség ellenőrizni és kiválasztani a szabad időpontokat, melyek tekintetében a vendégház szolgáltatásait foglalni lehet. A foglalási naptár tájékoztató jellegű, előfordulhatnak előzetes vagy opciós foglalások, ezért a foglalás csak a visszaigazoló email, majd az azt követő átutalás után minősül végleges foglalásnak.

Az űrlapon a Szolgáltató a vendégházban eltölteni kívánt éjszakák számát, a vendégek számát, az érkezés és távozás időpontját, személyes adatokat és a fizetési módot kéri megadni.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vendég – a foglalás elküldésre kerül a „Foglalás véglegesítése” gomb megnyomásával.

A Vendég a foglalás elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A foglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a foglalást.

(Ha a foglalás megérkezését visszaigazoló e-mail a Vendéghez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Vendég elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a foglalásokat, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Vendég a foglalás során köteles a saját, valós adatait megadni. A foglalás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vendég más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vendég által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vendég számára a foglalás során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

7. Szolgáltatási díj

A szolgáltatás igénybevételéért a Vendég díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a weboldalon és az egyedi ajánlatban kerül feltüntetésre. A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg az ajánlatban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vendéget egyeztetés céljából. Az ilyen foglalásokat a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

Árak

Vendégek száma (fő) Teljes ház ára/éj (HUF) Ár/fő/éj (HUF)
3 53 700 17 900
4 59 600 14 900
5 67 500 13 500
6 77 400 12 900
7 87 500 12 500
8 92 000 11 500
9 96 300 10 700
10 99 000 9 900

A vendégház egy éjszakára is igénybe vehető, ebben az esetben 9900 HUF takarítási díj kerül felszámolásra. 

Állandó kedvezmény

3 év alatti vendégek részére szállásdíj nem kerül felszámolásra.

Szezonális kedvezmény

A 2023. március 1. és 2023. április 27. közötti vendégéjszákák a vendégházban 15% kedvezménnyel foglalhatók. A kedvezményt a foglalás során a naptárban feltüntett ár automatikusan tartalmazza.

 

A vendégház üzemeltetője az árak változtatásának jogát fenntartja,

 

8. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A foglalás során a Vendégnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a foglalás elküldését követően szeretné a Vendég módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vendég a foglalás véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendég hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vendéggel.

9. Fizetési és lemondási feltételek

A szolgáltatási díjat a Vendég átutalással (előre utalással), vagy OTP, K&H illetve MKB SZÉP kártyával fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

A Vendég a foglalás visszaigazolását követő 3 (három) napon belül köteles a szolgáltatási díj 30%-ának megfelelő összegű előleg megfizetésére, Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. A foglalás kizárólag az előleg beérkezését követően válik véglegessé. Az előleg fizetése banki átutalással történik. Amennyiben az előleg összege nem érkezik meg a fizetési határidőn belül vendégházunk számára, úgy a foglalást semmisnek tekintjük, és töröljük rendszerünkből.

Banki átutalás esetén az előleget a következő számlaszámra várjuk:
Tóth Gábor
K&H Bank 10409015-86766875-82711006

Megjegyzésként kérjük a foglaló személy nevét és a foglalási azonosítót feltüntetni. Az előleg megérkezéséről és a foglalás visszaigazolásáról e-mailt küldünk.
A szolgáltatási díj fennmaradó része legkésőbb az érkezést megelőző 15. napon válik esedékessé. Vendégházunkban bankkártya, illetve SZÉP Kártya terminál nincs, így azokkal a helyszínen nem lehet fizetni.

Last minute (érkezéshez képest 14 napon belüli) foglalás esetén a szolgáltatási díj teljes összege a foglalástól számított 24 órán belül esedékessé válik.

Előre utalással történő fizetés: a Vendég a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Vendég a szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vendég figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a foglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Vendég jogosult a foglalást írásban lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

– Ha a lemondásra több, mint 14 naptári nappal a foglalás dátumát megelőzően kerül sor, a befizetett előleg teljes összege 5% kezelési költség levonását követően visszautalásra kerül. A visszautalást a Szolgáltató a lemondástól számított 10 napon belül teljesíti a Vendég által megadott számlaszámra.

– Ha a lemondásra több, mint 1 naptári nappal (de kevesebb, mint 14 naptári nappal) a foglalás dátumát megelőzően kerül sor, úgy a szolgáltatási díj 30%-a kötbérként fizetendő, a befizetett díj fennmaradó részét Szolgáltató visszautalja a Vendég bankszámlájára. Amennyiben a Vendég által lemondott időszakot Szolgáltató újra tudja értékesíteni, abban az esetben a befizetett szállásdíj 10 % kezelési költség levonását követően visszautalásra kerül. A visszautalást a Szolgáltató a lemondástól számított 10 napon belül teljesíti a Vendég által megadott számlaszámra.

– Ha az időpont lemondására a foglalás dátumának napján kerül sor, Szolgáltató a szolgáltatási díj teljes összegére jogosult, nem téríti vissza a befizetett szolgáltatási díj összegét. Amennyiben a Vendég által lemondott időszakot Szolgáltató újra tudja értékesíteni, abban az esetben a befizetett szállásdíj 10% kezelési költség levonását követően visszautalásra kerül. A visszautalást a Szolgáltató a lemondástól számított 10 napon belül teljesíti a Vendég által megadott számlaszámra.

– Amennyiben a Vendég írásban nem mondja le foglalását, de az érkezés napján nem jelenik meg, úgy a befizetett előleg / szállásdíj a Vendégház tulajdonába kerül szolgáltatás nyújtása nélkül.

COVID-19 pozitív teszt és/vagy országosan elrendelt kijárási tilalom esetén a befizetett díj teljes összege visszajár.

Amennyiben a Vendég a szolgáltatást váratlan elfoglaltság, betegség, vagy egyéb ok miatt nem tudja igénybe venni, lehetősége van a foglalást másra átruházni, a Szolgáltató előzetes tájékoztatása esetén. A Vendég és az új Vendég közötti megállapodás tartalma és a szolgáltatási díj egymás közötti rendezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, a foglalási időpontban nem jelenik meg (akár ő, akár képviselője), nem áll rendelkezésre, akkor köteles a szolgáltatást pótolni és egy új időpontban lehetőséget biztosítani a szolgáltatás igénybevételére. A kompenzálás történhet továbbá a Vendég által már megfizetett költségek teljes visszafizetésével.

10. Módosítási feltételek

Időpont módosítás:

Egy Vendég egy időpont módosítást kérhet díjmentesen, minden további módosítás költsége 5.000 Ft/alkalom.

Amennyiben a Vendég legkésőbb érkezése előtti 15. napig írásban jelzi, hogy módosítani kívánja foglalása időpontját, úgy a már befizetett előleg / szállásdíj teljes összege beszámításra kerül az új időpont értékébe. A már befizetett előleget / szállásdíjat a módosítási kérés időpontjától számított 6 hónapon belül lehet felhasználni.

Amennyiben az időpont módosítási kérelem 14 napon belül érkezik, úgy a már befizetett előleget /szállásdíjat csak abban az esetben számítjuk be egy új, 6 hónapon belüli foglalás árába, ha a visszamondott időpontot újra értékesíteni tudjuk. Ha a visszamondott időpontot nem sikerül újra értékesíteni, akkor a Vendég által befizetett előleg a Szolgáltató tulajdonába kerül szolgáltatás nyújtása nélkül.

Ha a Vendég az érkezést követően, de az előre lefoglalt időpont vége előtt – nem a Vendégháznak felróható ok miatt – távozik a szállásról, akkor a teljes, foglaláskor elfogadott szállásdíj a Szolgáltató tulajdonába kerül a teljes szolgáltatás nyújtása nélkül.

Vendégek számának módosítása:

Ha az érkezők létszámában változás történik a foglalásnál megadotthoz képest (többen vagy kevesebben jönnének), akkor azt kérjük mielőbb írásban jelezni, hogy a ház megfelelő előkészítése megtörténhessen.

Szolgáltató a fentiekben leírt lemondási és módosítási feltételektől a Vendéget ért váratlan baleset vagy megbetegedés esetén eltérhet, feltéve, hogy Vendég az állapotában beállt változást haladéktalanul Szolgáltató tudomására hozza. A Vendég foglalásával (előleg befizetésével) elismeri, hogy az alábbi foglalási, módosítási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja.

11. Teljesítés és a szolgáltatás igénybevétele

A teljesítés időpontja a szolgáltatás igénybevételének időpontja.

A Chili Vendégház 10 fő befogadására alkalmas.

A szálláshoz ellátás nem tartozik.

12. Házirend
 1. A szállást az érkezés napján 14:00 és 20:00 között lehet elfoglalni, a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni a szálláshelyet. Ettől eltérni külön egyeztetés szerint lehetséges.
 2. A szálláshelyen látogatókat kizárólag napközben lehet fogadni, a szállásadó engedélyével.
 3. Kérjük, hogy figyeljenek a rendre és a tisztaságra, óvják a ház berendezését.
 4. A ház elhagyásakor kérjük zárják el a gázt, a vizet, a villanyt, kapcsolják ki az elektromos berendezéseket, csukják be az ablakokat és zárják be az összes bejárati ajtót. A vendégházba tilos bevinni gyúlékony, robbanó anyagot/ eszközt!
 5. A házban dohányozni tilos, beleértve az elektromos cigaretta használatát is! A dohányzás csak az udvaron megengedett. A csikkeket kérjük, az erre a célra fenntartott hamutartókba szíveskedjenek eldobni.
 6. Grillezés, bográcsozás után kérjük a parázs eloltását. A grillezőt és környékét kérjük használat után összetakarítani.
 7. A vendégházban riasztóberendezés van felszerelve. Kérjük, a riasztó kezelő felületéhez ne nyúljanak. A vendég hibájából adódó téves riasztás esetén a biztonsági szolgálat kiszállásának költsége a vendéget terheli.
 8. Állatokat csak a tulajdonos engedélyével szabad a szálláshelyre behozni.
 9. A vendégházban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 10. Kérjük, a vendégház területén kerüljék a zajos tevékenységeket és ne zavarják a szomszédok nyugalmát.
 11. A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.
 12. A szállás területén okozott bárminemű kárt kérjük, a vendégház tulajdonosával haladéktalanul közöljék. A kár ellenértékét a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 13. Vendégházunkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Kérjük, a műanyagot, alumíniumot és papírt az e célra kihelyezett kukákba helyezzék, melyeket a konyhaszekrényben, udvaron találnak.
 14. A nyaralás időtartama alatt, a ház tulajdonosának nem tartozik a feladatkörébe az ingatlan kitakarítása, továbbá a szemetes kiürítése.
 15. A vendég távolléte során a vendégház tulajdonosa csak kivételes esetekben léphet be a kiadott házba. Kivételes esetnek számítanak a közbelépés vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár elkerülése érdekében.
 16. A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napok árát.
13. Adatkezelési Tájékoztatás

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán érhető el.

14. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Tóth Gábor, Tiszafüred 5350, Városkert út 39.), vagy elektronikus levélben (hello@chilihouse.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Vendég neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vendég aláírása, – a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

15. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vendégeket (amennyiben a Vendég Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Vendég nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vendég lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vendég.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Telefonszám: +36 1 488 21 31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vendég és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vendég megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vendégnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vendég hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vendég kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Vendég nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését, – a Vendég álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

– a Vendég nyilatkozatát arról, hogy a Vendég a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

– a Vendég nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, – a Testület döntésére irányuló indítványt,

– a Vendég aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vendég bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vendég rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vendég meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vendég fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Vendég jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

16. Vegyes és záró rendelkezések

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

17. Vonatkozó jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 10. 06. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.